Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công nhân bốc vác

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng TDV OTC khu vực Hà Nội

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng TDV OTC khu vực Hà Nội cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Quản lý TDV Hà Nội

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng Quản lý TDV khu vực Hà Nội cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO VV: TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÔNG NHÂN BỐC VÁC

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng TDV OTC

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng TDV các khu vực cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Quản lý TDV Hồ Chí Minh

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng Quản lý TDV khu vực Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IPC PHÂN XƯỞNG THUỐC VIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây thông báo tuyển dụng như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng TDV khu vực Hồ Chí Minh

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng TDV khu vực Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Trang 1/7